กลับหน้าหลัก
9.15 MB
กฎกระทรวง ออกตาม พรบ.บัตรประจำตัว 2542.PDF
การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นและต่อเนื่อง.pdf
การแต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562.pdf
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒).pdf
คชจ.เดินทางไปราชการ ฉ1.pdf
คชจ.เดินทางไปราชการ ฉ2.PDF
คชจ.เดินทางไปราชการ ฉ3.PDF
งบแสดงฐานะการเงิน.xlsx
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ-ระเบียบประชุมสภา.pdf
พรฎ. ออกตาม พรบ.บัตรประจำตัว.pdf
พรบ.คอมพิวเตอร์ (1).pdf
พรบ.คอมพิวเตอร์ (2) 2560.pdf
พรบ.บริหารงานบุคคล2542.pdf
พรบ.บัตรประจำตัว 2542.pdf
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ-ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.pdf
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534.pdf
พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๕๕๘.pdf
พรบ.เทศบาล-update.pdf
พระราชบัญญัติ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ.2562.PDF
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 60.pdf
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ อปท. กฤษฎีกา.pdf
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม 2557.PDF
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ.pdf
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ฉ.1.PDF
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ฉ.2.PDF
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือฯ ประชาชน กรณีฉุกเฉิน.PDF
ระเบียบงานสารบรรณ 2526-ปรับปรุง 2548.pdf
ระเบียบฯ งานสารบรรณ ฉ3-2560.pdf
ระเบียบฯ พัสดุ แก้ไขถึง ฉ 9 .pdf
ระเบียบแผนปี 2561.PDF
รัฐธรรมนูญไทย 2560 (ฉบับจริง).pdf
เกณฑ์ราคากลางฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562.pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562.pdf
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน.PDF